പുതുമ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മികച്ച ഒരു ത്രെഡ് അതിന്റെ കൃത്യമായ വളർച്ച ഇല്ലായ്മയും സംവിധാനത്തിന്റെ പിഴവും കൊണ്ട് തീരെ കാഴ്ച്ചക്കാരുമായി ഇടപഴകാതെ പോകുന്നു

ശ്രീനാഥ് ഭാസി,അനൂപ് മേനോൻ, വിശാഖ് നായർ,അശ്വത് ലാൽ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി എ എം സിദ്ധിഖ്…