അറ്റമില്ലാത്ത ജിജ്ഞാസകളിലേക്കു നിഗൂഢ ലോകം തുറന്നിടുന്ന സീരിസ് – ‘LOST’

Jaseem Jazi സീരിസുകളിലെ അത്ഭുതം.! എനിക്കത് LOST ആണ് ❤ അറ്റമില്ലാത്ത ജിജ്ഞാസകളിലേക്കു നിഗൂഢ ലോകം…

121 എപ്പിസോഡുകൾ… ടീവി സീരീസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷിടിച്ച ഈ സീരീസ്

Shafi K Ahmed LOST.. 121 എപ്പിസോഡുകൾ.. അവസാന എപ്പിസോഡും കണ്ടു ദേ ഇപ്പൊ ഈ…