ബ്ലെസിയുടെ കമന്റ് കേട്ട് തുള്ളിച്ചാടി സ്റ്റെഫി സേവ്യർ

മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂ ഡിസൈനർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രത്യകത കൂടിയുണ്ട് മധുര…

മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് മധുര മനോഹര മോഹത്തിന്

Faizal Jithuu Jithuu മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനർ സ്റ്റെഫി സേവ്യർ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്…

പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനറായ സ്റ്റെഫി സേവ്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മധുര മനോഹര മോഹം പ്രദർശന സജ്ജമായി

പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനറായ സ്റ്റെഫി സേവ്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മധുര മനോഹര മോഹം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ…

‘മധുരം മനോഹരം’ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

മധുരം മനോഹരം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി വാഴൂർ ജോസ് സ്റ്റെഫി സേവ്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന…