ശുഭകരമായ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ തന്നു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഹനുമാൻ സ്വാമിയോട് നന്ദി പറയുന്നു

*ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഭഗവാൻ ഹനുമാനോട് നന്ദി പറയുന്നു, ശുഭകരമായ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ തന്നു ഞങ്ങളെ…