റോക്കറ്റുകൾ വഴിയുള്ള തപാൽ വിതരണം

റോക്കറ്റുകൾ വഴിയുള്ള തപാൽ വിതരണം Sreekala Prasad തപാൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഗതാഗത ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യമായി…