ഈ ഹോട്ടലിൽ എത്ര മുറികൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും

7500 ഓളം റൂമുകൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ട് എന്നു പറയുമ്പോൾത്തന്നെ ഊഹിക്കാമല്ലോ ആ ഹോട്ടൽ എന്തു വലുതായിരിക്കുമെന്ന്