വൈശാലിയെയും മാലിനിയെയും പോലെയും ചിലരുണ്ട്, പുരാണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ

വൈശാലി (1988) – ഇതിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുണ്ടോ? Manoj Ivl ലോമശൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു: “ധർമ്മപുത്രാ,…