എട്ടു മാവോയിസ്റ്റുകളെ പോലീസ് പിടികൂടി – പിടികൂടിയതില്‍ 3 സ്ത്രീകളും..

മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പക്കല്‍ നിന്നും വന്‍ ആയുധ ശേഖരങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. 8 ഡിറ്റനേറ്ററുകളും, ഇലക്ട്രിക് വയറുകളും, ക്യാമറയും ഒരു നാടന്‍ തോക്കും രണ്ടു വെടിയുണ്ടയും പോലീസ് ഇവരുടെ പക്കല്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.