മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിനുള്ള ദൂരം 26 മൈൽ 385 വാരയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിനുള്ള ദൂരം 26 മൈൽ 385 വാരയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന…

നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു മാരത്തണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ? എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ?

മാസങ്ങളോളം നീണ്ട തയ്യാറെടുപ്പും ഓട്ട ദിനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള 42 കിലോമീറ്ററും ഉൾപ്പെടെ യാത്രയ്‌ക്കായി സജ്ജമാകാൻ, ഇന്ധനം…

ഷിസോ കാനകുരി: ഒരു മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കാൻ 54 വർഷമെടുത്ത മനുഷ്യൻ

ഷിസോ കാനകുരി: ഒരു മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കാൻ 54 വർഷമെടുത്ത മനുഷ്യൻ ഷിസോ കാനകുരി 2 മണിക്കൂർ…

മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിനുള്ള ദൂരം 26 മൈൽ 385 വാരയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിനുള്ള ദൂരം 26 മൈൽ 385 വാരയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്…