കണ്ണില്‍ കൂടി ആർത്തവ രക്തം വരുമോ ?

കണ്ണില്‍ കൂടി ആർത്തവ രക്തം വരുമോ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കണ്ണില്‍ കൂടി…