“വീടിനു റൂഫിംഗ് ചെയ്തത് അബദ്ധമായെന്ന് തോന്നുന്നു.. ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിനും വീട്ടിനകത്ത് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല” – ഈ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ?

“വീടിനു റൂഫിംഗ് ചെയ്തത് അബദ്ധമായെന്ന് തോന്നുന്നു.. ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിനും വീട്ടിനകത്ത് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല. നെറ്റ്…