ഇന്ത്യൻ ചെസ്സിൻ്റെ സുൽത്താൻ

ഇന്ത്യൻ ചെസ്സിൻ്റെ സുൽത്താൻ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി മേജർ ജനറൽ സർ മുഹമ്മദ് ഉമ്മർ…