ഓസോൺ പാളിയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിധാരണ

ഓസോൺ പാളിയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിധാരണ. Kishore Neyyan ഓസോൺ പാളിക്ക് ധ്രുവങ്ങളിൽ മാത്രം കനം കുറയുന്നത്…

ഈ 5 തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ മാറ്റി വയ്ക്കണം

കൃത്യമായ ലൈംഗിക വിദ്യഭ്യാസത്തിന്‍റെ അഭാവം ഏറെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഇന്നുള്ളത്,  ചില ലൈംഗിക തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍…