പത്രപ്രവർത്തകനോട് മിതാലി ചോദിച്ച ആ മറു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരുപക്ഷേ ഇന്നും ഉണ്ടാവില്ല

Raju Vargheese P ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു ഇതിഹാസമാണ് ഇന്ന് വിരമിച്ചത് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ വിരമിച്ചപ്പൊ…