‘മിസു ഷിൻഗെൻ മോച്ചി’ അഥവാ ‘വാട്ടര്‍ കേക്ക്’ എന്താണ് ?

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ‘മിസു ഷിൻഗെൻ മോച്ചി’ അഥവാ ‘വാട്ടര്‍ കേക്ക്’ എന്നത് ജപ്പാനിൽ…