കേരളത്തില്‍‌ ഇന്നും രാജഭരണം നിലവിലുണ്ട്…എവിടെയെന്നോ ?

കേരളത്തില്‍‌ ഇന്നും രാജഭരണം നിലവിലുണ്ട്…എവിടെയെന്നോ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ????ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ രണ്ട് ആദിവാസി…