മോണിക്ക സെലസിനെ സ്റ്റെഫിയുടെ ആരാധകൻ കുത്തിയ കഥ, തകർന്നത് ഒരു വലിയ സ്വപ്നം

അതവളുടെ പതിവ് തുടക്കം ആയിരുന്നു. തകർത്തു വിട്ടെന്നോ, ഏകപക്ഷീയമെന്നോ നാളെ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നേക്കാം. എന്തുതന്നെയായാലും…