“മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ അവൾ മിടുക്കിയാണ്”, സിൽക്ക് സ്മിതയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള തന്റെ ഓർമ്മകൾ കമൽഹാസൻ ഓർക്കുമ്പോൾ

അത് അഭിനയമായാലും നൃത്തമായാലും  സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർ സിനിമയിലാണെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പണം കിട്ടും,…