എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള 360 ഡിഗ്രി കാഴ്ച ഏവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവതശിഖരമാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി, എല്ലാ ട്രെക്കിംഗ് പ്രേമികൾക്കും അത് വിജയകരമായി…

കൈലാസപർവ്വതത്തെക്കുറിച്ചു കുറെ കഥകൾ ഉണ്ട്, അവയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ ചില വസ്തുതകൾ

8,848 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള എവറസ്റ്റിൽ 4000 ഇൽ അധികം ആളുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഉയരമുള്ള (6,638 മീറ്റർ) കൈലാസ പർവതത്തിൽ