ഈ നാല് ഗാനങ്ങൾക്കും എടുത്തു പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്….

ഈ നാല് ഗാനങ്ങൾക്കും എടുത്തു പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്…. അച്ചു വിപിൻ “ഘടം” എന്ന വാദ്യോപകരണം…

മലയാളം ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നത് “പുഴയും നദിയും പിന്നെ കുളവും”

ഒട്ടുമിക്ക മലയാള ഗാനങ്ങളിലും ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കടന്നു വരും..പിന്നെ ഇതില്‍ പിടിച്ചു കയറാമല്ലോ…