മുല്ലപ്പെരിയാർ ശരിക്കും പൊട്ടുമോ ?

Sujith Kumar മുല്ലപ്പെരിയാർ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി കേരളത്തിനെതിരാകാൻ എന്താണ് കാരണം? മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ…