കേരളത്തിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലും , റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന തദ്ദേശ വാസികൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന ‘കോട്ടെരുമ ‘ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുപ്ലിവണ്ടിന് (Mupli beetle ) ആ പേര് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെ?

കേരളത്തിലേ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലും , റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലും മാത്രം കണ്ടുപോന്നിരുന്ന കരിവണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുപ്ലി വണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ്