നാസിക് ഡോൾ കേരളത്തിന്റെ ഉത്സവങ്ങളുടെ സാംസ്‌കാരിക തനിമയെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ തുകൽ വാദ്യമാണ് നാസിക് ഡോൾ. സാധാരണ ഡോളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന വലിപ്പമാണ് ഇവയുടെ…