ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം ദേശീയതലത്തിൽ ഒരു ക്രൂരവിനോദം ആയി മാറിയെന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം ദേശീയതലത്തിൽ ഒരു ക്രൂരവിനോദം ആയി…

വളരെ പരിചിതമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെന്ന ഹെഗ്‌ഡെ പൊതു സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിച്ച പുത്തൻ വീക്ഷണം

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് – മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രം – തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം രാഗേഷ് അഥീന…

ദേശീയ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ 38 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു

Sebastian Xavier 38 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അറുപത്തിയെട്ടാമത് ദേശിയ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മികച്ച…