പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യശരീരത്തിന്‍റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ‘ഒബ്സെസ്ഡ്’

Lipin Kannan സിനിമാപരിചയം Obsessed korean movie പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ…