‘ഒരുവാതിൽ കോട്ട’യുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക്

ഒരുവാതിൽ കോട്ട’യുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പ്രകാശിതമായി ബ്‌ളുമൗണ്ട് ക്രിയേഷനു വേണ്ടി ഫുട്ട്’ലൂസേഴ്‌സ്’അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ഒരുവാതിൽകോട്ട’ യുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക്…