വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ എന്നപോലെ കഴിഞ്ഞാലോ… ‘ഒറ്റമരം’ ആ കഥ പറയുന്നു

ഒറ്റമരം സിനിമ യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും…