ഓസോൺ പാളിയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിധാരണ

ഓസോൺ പാളിയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിധാരണ. Kishore Neyyan ഓസോൺ പാളിക്ക് ധ്രുവങ്ങളിൽ മാത്രം കനം കുറയുന്നത്…

നെയിൽ പോളിഷുകൾ ഓസോൺ പാളിയോട് ചെയ്യുന്നത്

നെയിൽ പോളിഷുകൾ ഓസോൺ പാളിയോട് ചെയ്യുന്നത് സാബു ജോസ് (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) സെപ്തംബര്‍…

നെയിൽ പോളിഷുകൾ ഓസോൺ പാളിയോട് ചെയ്യുന്നത്

  നെയിൽ പോളിഷുകൾ ഓസോൺ പാളിയോട് ചെയ്യുന്നത് സാബു ജോസ് സെപ്തംബര്‍ 16 അന്തര്ദേശീയ ഓസോണ്ദിനമാണ്.…