പച്ചപ്പ് തേടി പച്ച മനുഷ്യരുടെ കഥ, നവംമ്പർ അവസാനം തീയേറ്ററിൽ

പച്ചപ്പ് തേടി, പച്ച മനുഷ്യരുടെ കഥ, .നവംമ്പർ അവസാനം തീയേറ്ററിൽ. പട്ടിണിപാവങ്ങളുടെയും ഭൂരഹിതരുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടകളും…