ഗർഭകാലത്ത് ഓമക്കായും, കടച്ചക്കയും കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ ?

എലികളുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, പഴുക്കാത്ത പപ്പായ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 30% എലികളിൽ ഗർഭം അലസിപ്പോകുന്നത് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

ദിവസവും പപ്പായ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ശരീരത്തിനാവശ്യമായ വിവിധ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് പപ്പായ. ദിവസവും വെറുംവയറ്റിൽ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകളും…