പേപ്പട്ടികടിച്ചാൽ ഉറപ്പായും മരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു റാബീസ് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ കഥ

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി 1985 ജൂലൈയിൽ ജോസഫ് മെയ്സ്റ്റർ എന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരൻ പയ്യനു പട്ടിയുടെ…