നാടിന്റെ ഗൗരവം കാപ്പാത്താൻ ഒരിക്കൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗംപോലും ഉപേക്ഷിച്ചു കബഡി ആടാൻ പോയവനാണ് കാളയാർകോവിൽ പൊത്താരി ജൂനിയർ

Pattathu Arasan – ട്രോൾ റിവ്യൂ Na Vas നാടിന്റെ ഗൗരവം കാപ്പാത്താൻ ഒരിക്കൽ സർക്കാർ…