‘പേപ്പട്ടി’ ട്രെയിലർ

പേപ്പട്ടി ” ട്രെയിലർ ശിവ ദാമോദർ,അക്ഷര നായർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സലീം ബാബ, കഥ…