ആളുകൾ ഏകാന്തതയെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതാണ് ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രമേയം, ഏകാന്തതയുടെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും നമുക്ക് ഹിരായമയിലൂടെ കാണിച്ചുതരുന്നു

Perfect Days (2023) Genre: Drama Language: Japan Maneesh Anandh ജപ്പാനെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക്…