പ്രപഞ്ചനാഗരികതകളുടെ പരിണാമം; മനുഷ്യരുടെ സിവിലൈസേഷൻ എവിടം വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു ?

Basheer Pengattiri പ്രപഞ്ചനാഗരികതകളുടെ പരിണാമം പ്രാചീനമനുഷ്യർ ജീവസന്ധാരണത്തിന് തങ്ങളുടെ കായിക ശേഷിയെ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പുറകേ…