ശൂന്യാകാശത്ത് നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമൊന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ലല്ലോ!? എന്തായിരിക്കും കാരണം ?

സൂര്യനും ഭൂമിക്കുമിടയിലുള്ള ശരാശരി ദൂരത്തിനിടയിൽ 108 സൂര്യന്മാരെ വരിവരിയായി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്! അതുപോലെ ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനുമിടയിൽ 110 ചന്ദ്രന്മാർക്കുള്ള സ്ഥലവും ഉണ്ട്