എന്താണ് കോക്കടമ ?

ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ ‘കോക്ക്’ എന്നാൽ, പായൽ എന്നും ‘ടമ’ എന്നാൽ പന്ത് എന്നുമാണ് അർഥം

തേവിടിശ്ശി ചെടി/പൂവ് എന്ന ചെടിക്ക്/പൂവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്?

തേവിടിശ്ശി ചെടി/പൂവ് എന്ന ചെടിക്ക്/പൂവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് ? അറിവ് തേടുന്ന…

ചെടികൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് സംസാരിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിയ്ക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലിലെ ഗവേഷകർ

ചെടികൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് സംസാരിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിയ്ക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലിലെ ഗവേഷകർ.…

ഇത് കല്ലുകൾ അല്ല കേട്ടോ ചെടികളാണ്, പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയം ലിത്തോപ്പുകൾ

ജീവനുള്ള കല്ല്, പൂക്കുന്ന കല്ല് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ലിത്തോപ്പുകൾ. തെക്കൻ അംഗോള, നമീബിയ,…

നിങ്ങൾ കമ്പ് നട്ടാൽ വേരുപിടിക്കുന്നില്ലേ ? എങ്കിൽ വേരുപിടിപ്പിക്കാൻ വിദ്യകൾ…

കമ്പുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കും.. എങ്ങിനെലുമൊക്കെ മണ്ണിൽകുഴിച്ചിടും. ചിലപ്പോ കിളിർക്കും.. അപ്പോ നമ്മൾ ആശ്വസിക്കും ചിലർടത് ശെര്യവും