നല്ല പോർക്കിറച്ചിയുടെ തൊലിയിൽ മുടി കാണുമോ ?

വളര്‍ത്തു പന്നിയുടെ ഇറച്ചിയാണ് പന്നിയിറച്ചി അഥവാ പോർക്ക്.പോര്‍ക്കിനു തൊലി പുറത്തു ചെറിയ രോമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.