അത്ഭുതം ! ഉരുളൻ കല്ലുകളെ പ്രസവിക്കുന്ന പാറകൾ

ജന്മം നൽകുന്ന പാറകൾ Sreekala Prasad വടക്കൻ പോർച്ചുഗലിലെ ഫ്രീറ്റ പർവതനിര, കാസ്റ്റൻ‌ഹൈറ എന്ന ഗ്രാമത്തിനടുത്ത്,…

പോർച്ചുഗലിലെ വവ്വാൽ ലൈബ്രറികൾ

പോർച്ചുഗലിലെ വവ്വാൽ ലൈബ്രറികൾ  Sreekala Prasad പോർച്ചുഗലിലെ മഫ്രയിലെ മാഫ്ര പാലസ് ലൈബ്രറിയും കോയിംബ്രയിലെ ബിബ്ലിയോട്ടെക്ക…