നമ്മളെല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോള്‍, ഉണര്‍ന്നിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട് നമുക്കിടയില്‍

നമ്മളെല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോള്‍, ഉണര്‍ന്നിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട് നമുക്കിടയില്‍ . അവര്‍ നല്ല കുറച്ചു സമയം…