പ്രഭാസിന് നാല്‍പത്തിനാല്; ട്വിറ്ററില്‍ പ്രഭാസ് ഇമോജിയൊരുക്കി ടീം സലാര്‍

പ്രഭാസിന് നാല്‍പത്തിനാല്; ട്വിറ്ററില്‍ പ്രഭാസ് ഇമോജിയൊരുക്കി ടീം സലാര്‍ റബല്‍ സ്റ്റാര്‍ പ്രഭാസിന്റെ നാല്‍പത്തിനാലാം ജന്മദിനം…