‘മറിയംപൂവ് ‘ വിടർന്നാൽ ഗർഭിണികൾ പെട്ടെന്ന് പ്രസവിക്കുമോ?

എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണത കാരണം സിസേറിയൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ആദ്യം പൂ വിടർന്നോ എന്ന് നോക്കും. ഇങ്ങനെ പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സിസേറിയന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പുനടത്തുകയാ ണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ തുടരുന്നത്.

ഗർഭിണികൾക്ക് ഇവിടെ പച്ചമാങ്ങയല്ല, കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ കല്ല്

ഗർഭിണികൾക്ക് ഇവിടെ പച്ചമാങ്ങയല്ല, കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ കല്ല് അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ…

ഗര്‍ഭിണികള്‍ മരണവീട്ടില്‍ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ഗര്‍ഭിണികള്‍ മരണവീട്ടില്‍ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഗര്‍ഭം ധരിച്ച്‌…