ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായ കഥ… ‘ദി വില്ലേജ്’ എന്ന ഹൊറർ പരമ്പരയുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ട്രെയിലർ

ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായ കഥ… ‘ദ വില്ലേജ്’ എന്ന ഹൊറർ പരമ്പരയുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ട്രെയിലർ ആമസോൺ…

‘പി ഐ മീന’, അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ തികച്ചും മെസ്സിയായി പറഞ്ഞു പോവുന്ന, എന്നാൽ പ്രേക്ഷകരെ എൻഗേജ് ചെയ്തു നിർത്തുന്ന ഒരു സീരീസ്

Vani Jayate അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ തികച്ചും മെസ്സിയായി പറഞ്ഞു പോവുന്ന എന്നാൽ പ്രേക്ഷകരെ എൻഗേജ് ചെയ്തു…