അവിടത്തെ വല്ലോരെയും പറ്റിച്ചോ എന്നൊക്കെ പോലീസ്, മാഫിയ തപ്പി വരുമ്പോൾ അറിയാം

സിയറാ ലിയോൺ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട, യുദ്ധം, മാഫിയ എന്നിവയുടെ രാജ്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഒരു എംഎൽഎ ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിൽ പോയി 20000 കോടി നിക്ഷേപിച്ചു നരകിക്കുന്ന കണ്ടോ ?

മൂന്ന് മാസത്തെ കഠിനമായ ആഫ്രിക്കൻ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ കരുത്തനായ സാരഥി ജനാബ് പി വി അൻവർ MLA നാളെ തിരിച്ചു വരികയാണ്