പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണതയിലെത്തിയ പിരമിഡ് നിർമ്മാണം

പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണതയിലെത്തിയ പിരമിഡ് നിർമ്മാണം. മുകൾഭാഗത്തെ വശങ്ങൾ തികോണാകൃതിയിലുള്ളതും അവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ…

ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് “കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പിരമിഡ് “

????️ ജോയ്സൻ ദേവസി ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് “കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പിരമിഡ് “ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്നെ…,ഒരു…

വേലി തന്നെ വിളവുതിന്നാല്‍; ഏറ്റുവും പ്രായമേറിയ പിരമിഡിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അത് നന്നാക്കാനായി എല്പ്പിച്ചവര്‍ !

4600 വര്‍ഷം പ്രായമുള്ള മുത്തശി പിരമിഡിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവര്‍ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു.