ഭക്ഷണത്തിൽ റാഗി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അറിയാൻ ഇത് വായിക്കൂ

ഏറ്റവും പോഷകഗുണമുള്ള ധാന്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റാഗി. കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ റാഗി എല്ലുകളും സന്ധികളും…