കാർത്തി നായകനായ ‘ജപ്പാൻ’ ലെ ‘ടച്ചിങ് ടച്ചിങ്’ വീഡിയോ സോങ്

കാർത്തി നായകനായ ‘ജപ്പാൻ’ ലെ ടച്ചിങ് ടച്ചിങ് എന്ന വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി . കാർത്തിയുടെ…

കാർത്തിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയായ ‘ജപ്പാൻ’ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

കാർത്തി നായകനായ ‘ജപ്പാൻ’ – ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറക്കി. കാർത്തിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയായ ‘ജപ്പാൻ’ ബ്രഹ്മാണ്ഡ…

കാർത്തി നായകനായ ‘ജപ്പാൻ’ – ടീസർ പുറത്തിറക്കി

കാർത്തി നായകനായ ‘ജപ്പാൻ’ – ടീസർ പുറത്തിറക്കി. കാർത്തിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയായ ‘ജപ്പാൻ’ ബ്രഹ്മാണ്ഡ…

സ്വയം രാഷ്ട്രപതി ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് അനീതികൾക്കെതിരെ സമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാന്നാർ മന്നൻ

രാജു മുരുഗൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഗുരു സോമസുന്ദരം, രമ്യ പാണ്ഡ്യൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയി വന്ന തമിഴ് പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ ആണു ജോക്കർ എന്ന