എന്താണ് റിവഞ്ച് പോണ്‍ (revenge porn) അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതികാര അശ്ലീല വിഡിയോ ?

എന്താണ് റിവഞ്ച് പോണ്‍ (revenge porn) അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതികാര അശ്ലീല വിഡിയോ? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന…