ജീവൻപോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ ഏതെല്ലാം ?

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ജീവൻപോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ ഏതെല്ലാം ? മൊബൈൽ ഗെയിമുകൾ സമയം…