ഡോ.ആർഎൽവി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പേരിലെ ആർഎൽവി എന്താണ് ?

ഡോ.ആർഎൽവി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പേരിലെ ആർഎൽവി എന്താണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന…